Přečtěte si náš článek - Instalace fotovoltaiky krok za krokem.

Zásady ochrany osobních údajů

Informace subjektu údajů o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů TIPA,spol. s r.o., se sídlem Sadová 2749/42, 746 01 Opava – Předměstí, IČ 42864208 (dále jen „správce“) poskytuje v souladu s čl. 12 a násl. Nařízení subjektům údajů níže uvedené informace o zpracování osobních údajů.

Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává (např. návštěvníci webu, potenciální zákazníci poptávající informace a nabídky na webu, zaměstnanci správce).

V případě potřeby se mohou subjekty údajů obrátit na správce na níže uvedených kontaktech:

 • doručovací adresa: TIPA,spol. s r.o., se sídlem Sadová 2749/42, 746 01 Opava – Předměstí
 • e-mailová adresa: info@tipasolar.cz
 • telefon: (+420) 553 759 090

Zpracování osobních údajů je prováděno zejména za účelem evidence zákazníků, plnění smluv a marketingové účely.

Zpracováním osobních údajů založených na právním základě zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení správce sleduje v nezbytně nutném rozsahu obhajobu svých právních nároků při plnění úkolů souvisejících s prodejem a instalacemi fotovoltaických elektráren na webu www.tipasolar.cz. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů pro účely přímého marketingu využíváme pro informování našich zákazníků o novinkách, akcích a dobrých tipech prostřednictvím newsletteru nebo SMS zprávy. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů (např. e-mailová adresa) je prováděno výhradně za účelem v souhlasu vyjádřeným, s nímž je subjekt údajů vždy seznámen před jeho udělením.

Právním základem zpracování jsou skutečnosti uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. 1a, 1b a 1f.

Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje zákazníků, v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů nebo potřebných pro jejich kontaktování (jméno, příjmení, název firmy, IČ, DIČ, datum narození, adresa (fakturační, dodací), telefon, e-mail), IP adresu, osobní údaje vyjádřené v souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů (datum narození).
 • Osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů, z veřejných zdrojů (např. obchodní rejstřík, ARES – zejména pro ověření správnosti již zpracovávaných osobních údajů) a z jiných zdrojů.
  Příjemci osobních údajů jsou subjekty, jimž je správce povinen poskytovat osobní údaje na základě příslušných obecně závazných právních předpisů, dále pak subjekty, se kterými správce spolupracuje (externí on-line marketingové služby), příp. další oprávněné subjekty s ohledem na specifická zpracování. Příjemcem osobních údajů nejsou subjekty, jejichž činnost nesouvisí s činnostmi a poskytovanými službami správce, ledaže by s tím subjekt údajů vyslovil souhlas.

Správce má v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím (pro marketingové účely využíváme externí reklamní systémy, které mohou mít sídlo v zahraničí). Informace ochraně osobních údajů, existenci vhodných záruk a místech zpřístupnění osobních údajů vám poskytne správce na shora uvedených kontaktech.

Osobní údaje jsou uloženy po dobu, kterou stanoví příslušné obecně závazné právní předpisy, pokud takové zpracování ukládají nebo umožňují. V ostatních případech je doba uložení osobních údajů stanovena jako doba potřebná k uplatnění práv nebo oprávněných zájmů subjektu údajů, správce nebo třetích osob nebo jako doba potřebná k obhajobě právních nároků správce, příp. třetích osob. Dobu uložení osobních údajů rovněž stanoví příslušné požadavky předpisů Evropské unie, zejména v oblasti poskytování dotací. Při stanovení doby uložení osobních údajů jsou zohledňovány veškeré aspekty daného zpracování a zájmy subjektu údajů. Osobní údaje získané na základě souhlasu subjektu údajů budeme spravovat po dobu 10 let nebo do odvolání vašeho souhlasu.

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na plnění právních povinností a jejich poskytování je zákonným požadavkem, je subjekt údajů povinen osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí osobních údajů nelze naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů. Pokud je poskytování osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy (a nejde o plnění právních povinností), může dojít v případě odmítnutí poskytnout osobní údaje subjektem údajů k situaci, kdy smlouva nebude moci být uzavřena. Správce však nepodmiňuje uzavření smlouvy poskytnutím těch osobních údajů od subjektu údajů, které nejsou pro řádné uzavření smlouvy nezbytné.

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování. Profilování není správcem využíváno.

Správce nezpracovává osobní údaje přímo sdělené subjektem údajů pro jiné účely, než pro ty, které byly subjektu údajů sděleny v okamžiku jejich předání. Pokud hodlá správce zpracovávat tyto osobní údaje pro jiné účely, před vlastním zahájením zpracování poskytne subjektu údajů informace o tomto jiném účelu, jakož i další informace nezbytné k uplatnění jeho práv.

Subjekt údajů má dále tato práva (pro využití práva kontaktuje subjekt údajů správce na výše uvedených kontaktech):

 • V případech, kdy je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, tedy zpracování osobních údajů je prováděno se souhlasem subjektu údajů, má subjekt údajů právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Podle čl. 15 Nařízení právo na přístup k osobním údajům a právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o jejich zpracování.
 • Podle čl. 16 Nařízení právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají nebo doplnil neúplné osobní údaje.
 • Právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu za podmínek uvedených v čl. 17 Nařízení vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají.
 • Právo na to, aby správce omezil za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení zpracování jeho osobních údajů.
  Pokud to subjekt údajů požaduje, je správce povinen informovat subjekt údajů o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 Nařízení.
 • Za podmínek uvedených v čl. 20 Nařízení získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
  Za podmínek uvedených v čl. 21 Nařízení kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.
 • Za podmínek uvedených v čl. 22 Nařízení nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
 • Správce musí podle čl. 34 odst. 1 Nařízení subjektu údajů oznámit případ porušení zabezpečení jeho osobních údajů, který bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody. Tuto povinnost správce nemá, pokud se uplatní některá z podmínek uvedená v čl. 34 odst. 3 Nařízení.
 • Právo kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů uvedeného v úvodu tohoto dokumentu Zásad. Podmínky zasílání obchodních sdělení podrobněji upravuje ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Platnost Zásad ochrany osobních údajů od 1. 9. 2023